SCA BARISTA SKILL

WORKSPACE MANAGEMENT AND WORKFLOW

การบริหารจัดการพื้นที่และกระบวนการทำงาน

  • Machine Components

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง

  • Safe Use of Grinder and Machine

การใช้เครื่องบดและเครื่องชงอย่างปลอดภัย

  • Equipment Layout

การจัดวางเครื่องมือ

ESPRESSO PROCESS

ขั้นตอนของ Espresso

  • Impact of Grinder Models and Burrs

ความสำคัญของรุ่นเครื่องบดและชนิดของฟันบด

  • Types Dosing, Distribution and Tamping Techniques

วิธิการ Dose เกลี่ยและการ Tamp

EXTRACTION AND BREWING

การสกัดและการบรูว์

  • What is Espresso

ตัวแปรและการวัดค่า

  • Barista Routine

โปรไฟล์และค่าสี

ESPRESSO SENSORY ANALYSIS

การ วิเคราะห์ Sensory ของ Espresso

  • Extraction and Description

การสกัด และ การอธิบาย

MILK TECHIQUES

เทคนิคเกี่ยวกับนม

  • SCA Foam & Latte Art Standard

โฟมและลาเต้อาร์ตตามมาตรฐาน SCA

CLEANING, HEALTH AND SAFETY

ความสะอาด สุขลักษณะ และ ความปลอดภัย

CUSTOMER SERVICE AND CAFÉ MANAGEMENT

การบริการลูกค้า และ การบริหารจัดการคาเฟ่

  • Customer Interactions and Cost and Goods

ปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้า ค่าใช้จ่าย และสินค้า