Kenya

Sweet of savanna

Kenya

กาแฟจากเคนย่า แหล่งรวมความสุดยอดของกาแฟโทนผลไม้ เป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดของประเทศ และเป็นสายพันธ์ุกาแฟที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม พร้อมกับการแปรรูปที่ส่งผลให้กาแฟมีความสะอาด โดดเด่นของผลไม้กลุ่ม Citrus

Region : Kirinyaka, Kenya

Altitude : 1,500 - 1600 m.a.s.l

Process : Double Fermentation Washed

Taste Note: Orange, Grapefruit, Passion Fruit, Candy